اوج موفقیت تو جاییه که استعدادت رو بشناسی و بر اساس اون در فضای کاری که عاشقش هستی و با ارزشهای فکری تو همخوانی داره قرار بگیری . اونجاست که شاهکار اتفاق میوفته

امیر حسین فرزانه

سوابق

پروژه های مسئولیت اجتماعی